Yhdistyksen säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Los Perros de Andalucia en Finlandia ry ja yhdistyksen kotipaikka on Lohja.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja sen toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on toimia apua tarvitsevien eläinten hyväksi ja pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan sekä pyrkiä edesauttamaan vapaaehtoistyötä.Yhdistys auttaa pääsääntöisesti Espanjassa, mutta tarvittaessa myös Suomessa ja muissa maissa kodittomaksi jääneitä ja/tai kaltoin kohdeltuja eläimiä löytämään pysyviä koteja. Yhdistys avustaa rahallisesti tai lahjoituksin apua tarvitsevia eläimiä ja niitä hoitavia tahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys järjestää kummieläintoimintaa tukeakseen vanhojen/erityishoitoa vaativien eläimien kuntouttamista ja lääkinnällistä hoitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii jäseniä kotisivujen, facebook-ryhmän ja julkisen median avulla lisäten samalla yhdistyksen tunnettavuutta. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, huutokauppoja, myyjäisiä sekä arpajaisia ja rahankeräyksiä tarvittavat luvat saatuaan.

3. Yhdistyksen jäsenet
Hallitus kutsuu yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja hyväksyy kutsutut yhdistyksen jäseniksi. Jos hallitus ei ole yksimielinen jäsenen hyväksymisestä, enemmistön ääni ratkaisee. Jos äänestys on tasainen, puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen (uusi 2.6.2021). Jäsenmaksua ei peritä. Kannattajajäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen päätöksellä esittää henkilöä, joka on merkittävästi edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Yhdistyksen jäsenen erottaminen tai eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle, hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, rikkoo yhdistyksen toimintaperiaatteita, aiheuttaa menettelyllään yhdistykselle vahinkoa tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinais- ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kummallekin jäsenryhmälle vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita vuotuisia jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-5 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toinen heistä yhdessä sihteeri tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana maalis- toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenet eivät voi käyttää valtakirjaa antaakseen äänioikeutensa toiselle henkilölle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen Internet-sivuilla, facebook-ryhmässä, sähköpostitse tai kirjeitse.


11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
8. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
10. Valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
12. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.